- کامل ترین مرجع در معرفی حکمت مشا و دیدگاههای طبیعی و مابعدالطبیعی آن چه نام دارد و نوشته کیست؟

   1- نجات – ابن سینا         2- فصوص الحکم – فارابی   

  3- شفا – ابن سینا           4- احصا الحکم – فارابی

- یکی از برجسته ترین ابعاد فکری ابن سینا ... اوست .

  1- انسان شناسی          2- طبیعت شناسی       

  3- ستاره شناسی           4- هستی شناسی

- به نظر ابن سینا روش مطلوب برای تحقیق در عالم طبیعت چیست ؟

1- با هدف و غایت خلقت انسان سازگار باشد                  

 2- با هدف و غایت خلقت جهان سازگار باشد

3- با هدف و غایت خلقن انسان سازگار نباشد           

 4-  با هدف و غایت خلقت جهان سازگار نباشذ

 - از دیدگاه ابن سینا عالم طبیعت را چه چیزی پدید آورده است؟

 1- لطف باری تعالی                      2- رحمانیت باری تعالی 

 3- طلف و عنایت باری تعالی           4- عنایت باری تعالی

- احاطه و مشمول علم باری تعالی بر همه موجودات منطبق با کدام گزینه است؟

 1- لطف         2- عنایت          3- بصیرت           4- عظمت

- کدام گزینه غلط است؟

1- خواب طبیعت در زمستان ظاهرا کمال بعد از نقص است                             

2- همه فصول برای حفظ اعتدال در طبیعت در پی یکدیگرند

3- آن چه ظاهرا شر و بدی به نظر می رسد همگی برای نظام کلی جهان لازم اند

4- در عالم طبیعت  اعتدال و هماهنگی بی نظیری به چشم می خورد

- کدام علم است که خشیت و خضوع را در نهاد دانشمند تقویت می کند؟

1- علمی که مشتمل بر ابعاد ظاهری اشیا باشد                                    

2- علمی که از راه فرضیه بدست آید

3- علمی که در پرتو ارتباط آن با ممکن الوجودها حاصل می شود    

4- علمی که در پرتو نور هستی مطلق کسب می شود

- از دیدگاه ابن سینا عالم حقیقی کیست؟

1- کسی که هویت اسرار آمیز جهان برایش علی السویه است

2-کسی که در برابر هویت اسرار آمیز جهان در حیرت و شگفتی است

3-کسی که فرضیه پرداز است                                              

4- کسی که صرفا به مشاهده تجربه و استقرا می پردازد

- جهان شناسی از نظر ابن سینا چیست؟   

1-شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه و آزمایش                                                

2- شناخت قوانین طبیعت از طریق فرضیه

3-شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه و آزمایش و به مدد اصول مابعدالطبیعه     

4-  شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه و آزمایش و استقرا

- منظور از ............ قلمرو فیض حق و مرتبه ای از جهان هستی است که مارا به شناخت واجب الوجود و نظام احسن جهان نزدیک می کند.

1- عالم عقول      2- جمادات             3- جهان طبیعت                    4- انسان

- روش علمی که ابن سینا در کتاب قانون اتخاذ کرده است ، منطبق با کدام گزینه است

1- مشاهده استقرا و سپس بیان اصول کلی طب بر وفق مبانی مابعدالطبیعه   

2- مشاهده استقرا و سپس بیان اصول کلی طب بر وفق مبانی تجربی

3- بیان اصول کلی طب بر وفق مبانی مابعدالطبیعه و سپس مشاهده و استقرا

4- بیان اصول کلی طب بر وفق مبانی تجربی و سپس مشاهده و استقرا

-کدام گزینه در مورد تحقیق و مطالعه ابن سینا در مراتب وجود صحیح است؟

1-تحقیق و مطالعه برای ابن سینا شامل همه مراتب وجود است                 

2- تحقیق و مطالعه برای ابن سینا شامل برخی از مراتب وجود است

3- ابن سینا فقط موجودات مادی را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد   

4- ابن سینا فقط موجودات مجرد را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد

- مراد از عالم کبیر و عالم صغیر در فلسفه ابن سینا چیست؟  

1- انسان – جهان                   2- انسان – عالم عقول               

 3- عالم عقول – انسان           4- جهان – انسان

دیدگاه ابن سینا در زمینه رابطه انسان و جهان منطبق با کدام گزینه است

1- میان انسان و جهان هیچگونه هماهنگی وجود ندارد                     

2- میان انسان و جهان هیچگونه تطابق درونی وجود ندارد

3-میان انسان و جهان نوعی هماهنگی و تطابق درونی وجود دارد   

4- میان انسان و جهان نوعی هماهنگی و تطابق بسیار سطحی وجود دارد

- ابن سینا منشا کرامات و معجزات را در چه چیزی می داند؟

 1- قوت نفس             2- عقل فعال            3- فرد گرایی          4- تجربه گرایی

- در زمینه پی آمدهای ارتباط محکم نفس قدسی و ملکوتی پیامبران با نظام جهان ، کدام گزینه درست است؟

1- بدون کتاب و معلم و معلم نسبت به اشیا علم پیدا می کند

2-در نفوس آدمیان تصرف می کنند

3-  انسانها را به سوی غایت هستی هدایت می کنند

4-هر سه گزينه

- از دیدگاه ابن سینا انس انسان با طبیعت ناشی از کدام مورد است؟

1- استفاده کاربردی از عالم طبیعت           2- تشابه عالم صغیر و عالم کبیر

 3- عشق انسان به تصرف در طبیعت         4- گریز از خطرات هول انگیز طبیعت

- ابن سینا از مبدا درونی همه اشیا که سبب حرکت و سکون در آنها می شود به چه عنوان تعبیر می کند و شی را به کدام جهت سوق می دهد؟

1- صورت – علت بیرونی                       2- صورت – خیر و کمال        

3- طبیعت – خیر وکمال                       4- طبیعت – علت بیرونی

ابن سینا ... را عالم کبیر و ... را عالم صغیر می داند .

 1- جیروت – ملکوت     2- جهان – انسان       3- ملکوت – ناسوت       4- انسان – جهان

- در فلسفه ابن سینا، انس انسان و جهان برپایه چیست ؟

1)عشق خداوند در عالم هستی جریان دارد                                

2)عشق خداوند که در بعضی ازمخلوقات جریان دارد

3)عشق خداوند که در تمامی مراتب به یک شکل جلوه گر می شود

 4)عشق خداوند که در بعضی از مراتب عقول به شکلی جلوه گر می شود

- اشتیاق ذاتی و فطری را که سبب بقای وجود ممکنات است، چه می نامیم ؟ 

1)طبیعت            2)عشق                  3)حیرت                 4)خیر

- آنچه همه اجزاءجهان واز جمله گوهروجود انسان را به سوی خود می کشاند چیست؟

1)جاذبه عشق الهی که در وجود انسان به ودیعت نهاده شده است.             

2)جاذبه عشق الهی که در وجود برخی موجودات به ودیعت گداشته شده است.

3)جاذبه عشق الهی که درکنه جهان هستی به ودیعت گذاشته شده است

 4)جاذبه عشق الهی که درکنه مجردات به ودیعت گذاشته است.

- علوم تجربی امروزه به جهان هستی چگونه می نگرد و در نتیجه این علوم از چه چیزی فاصله گرفته است؟

1)به مثابه یک واقعیت مادی-از مبانی حکیمانه

2)به مثابه یک واقعیت غیر مادی-از مبانی حکیمانه

3)در حکم موجودی زنده-روش استقرایی         

4)در حکم موجودی دارای غایب-روش استقرایی

- از دیدگاه برتر اندراسل،علم در آغاز مرهون وجود در چه کسانی بود و تحرک علمی امروز ناشی از چیست؟

1)کسانی که عاشق جهان بودند-بقایای عشق ایشان

2)کسانی که در حیرت بودند-بقایای حیرت ایشان

3)کسانی که فردگرا بودند-فردگرایی آنها                      

4)کسانی که تجربه گرا بودند-تجربه گرایی آنها

-کدامیک در زمره پیامبر حکمت الهی به علوم وفن آوری جدید نیست ؟

1)مهار کردن قدرت تصرف در طبیعت، با توجه به بینش الهی نسبت به جهان               

2)فاصله گرفتن از مبادی ما بعدالطبیعه جهان

3)به کارگیری قدرت تصرف در طبیعت، در راه سعادت واقعی بشر                             

4)توجه دوباره به مبادی مابعدالطبیعه جهان

- ابن سینا در کتاب منطق المشرقین یادآوری می کند که :

1)فلسفه مشاء و آثار بزرگ او مانند شفا و نجات صورت ظاهری حکمت است.          

2)فلسفه مشاء وآثار بزرگ او مانند سه داستانش صورت ظاهری حکمت است.

3)حکمت مشرقی و آثار بزرگ او مانند شفا و نجات صورت ظاهری حکمت است .  

4)حکمت مشرقی و آثار بزرگ او مانند سه داستانش صورت ظاهری حکمت است.

- ابن سینا، فلسفه مشرقی وفلسفه مشایی را به ترتیب چه می نامد ؟

1)علم خواص- علم خواص        2)علم عوام- علوم خواص            

3)علم عوام- علوم عوام          4)علم خواص- علم عوام

-کدام آثار این سینا است که ابعاد مهمی از حکمت مشرقی او را نمایان می سازند ؟

1)شفا- نجات- قانون- دانشنامه علایی – سلامان وابسال                                                         

2)انصاف- حی بن یقظان – شفا- نجات- رساله الطیر

3)حی بن یقظان –رساله الطیر- سلامان و ابسال- منطق المشرقین- اشارت (سه فصل آخر)

 4)منطق المشرقین- شفا- نجات- دانشنامه علایی- اشارات (سه فصل آخر)

- در مورد سه داستان رمزی ابن سینا، کدام گزینه غلط است ؟

1)در سه داستان رمزی ابن سینا، جهان به نحوی بسیار شاعرانه تصویر شده است.

2)به وظیفه فرشتگان به مثابه راهنمایان بشر تأکید فراوان شده استت.

3)عقل آدمی در سیر تعالی اش از فرشته نور می گیرد                                     

4)عقل آدمی توسط عقل اول هدایت می شود

-از دیدگاه ابن سینا، عقل آدمی د سیر تعالی خود از چه چیزی نور گرفته و هدایت می شود؟

1)عقل اول (عقل فعال)            2)عقل دوم           3)عقل نهم                4)عقل دهم (عقل فعال)

- در کدامیک از داستان های رمزی ابن سیناست که سفر معنوی عارف شروع می شود؟

1)سلامان وابسال       2)رساله الطیر             3)حی بن یقظان           4)منطق المشرقین

- ابوعلی سینا، زمین و جهان انوار ملکوتی را (علم مجردات) را به ترتیب چه می نامد؟

1)شرق- غرب      2)غرب- شرق           3)شرق-شرق         4)غرب-غرب

- در فلسفه ابن سینا، شرق وغرب به ترتیب تمثیل چیست؟

1)زمین- عالم مجردات                                 2)عالم مجردات – زمین     

 3)جهان انوار ملکوتی- عالم مجردات             4)زمین- عالم مادیات

- سه داستان رمزی و تمثیلی ابن سینا بیانگر ابعاد مهمی از کدام نوع حکمت اوست و درکدام پرده ی این حکایت جهانی که سالک آن عبور کند شرح داده می شود ؟

1-حکمت مشاء- رساله الطیر                        2)حکمت مشاء- سلامان و ابسال 

3)حکمت مشرقی- حی بن قیظان                4)حکمت مشرقی- رساله الطیر

- از دیدگاه ابن  سینا عارفی که از قلمرو و ماده گذشته است :

1)صورت کامل عالم صغیر می شود       2)صورت کامل عالم کبیر می شود

3)مثال و نمونه عالم صغیر می شود      4)مثال و نمونه عالم صغیر وکبیر می شود

- از دیدگاه ابن سینا، چه وقت است که سالک واسطه ای می شود که عنایت و لطف پروردگار را به همه موجودات منقل می سازد ؟

1)و قتی که سالک سفر معنوی خود را آغاز می کند           

 2)وقتی که سالک از کوه قاف می گذرد

3)هنگامی که از خواب غفلت بیدار می شود                         

 4)هنگامی که سالک از قلمرو ماده می گذرد

- تأثیرپذیری مراکز علمی سالرنو و مونپلیه، از کدام جنبه علمی ابن سینا بود ؟

1)طب               2)فلسفه          3)طب             4)طبیعت شناسی

- دانشگاه های پاریس و آکسفورد، از کدام جنبه علمی ابن سینا تأثیر پذیرفتند ؟

1)ریاضی        2)فلسفه            3)طب              4)طبیعت شناسی

- تأثیر کدام جنبه علمی ابن سینا، در اندیشه مغرب زمین پایدارتر و عمیق تر بود ؟

1)طب او                             2)جنبه صرفا استدلالی فلسفه او          

3)طبیعت شناسی او            4)فرشته شناسی او

-کدامیک از فیلسوفان زیر ثابت کرده است که در قرن دوازدهم درمغرب زمین یک مکتب لاتینی ابن سینایی به وجود آمد و نوعی جهان شناسی الهی را در دسترس اندیشمندان مسیحی قرار داد؟

1)برتراندراسل           2)ماکس پلانک            3)اتین ژیلسون                     4)کانت

با آرزوي موفقيت براي تمامي داوطلبان كنكور

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:40  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  |