- علت قتل شیخ اشراق را چه چیزی اعلام کردند؟

۱)معاندت با شرایع آسمانی                

2)معاندت با ملک ظاهر  

 3)موافقت با فروع دین                         

 4)موافقت وهمکاری با ملک ظاهر

- «تذکره نویسان» و«پیروان شیخ اشراق» به ترتیب چه لقبی به او داده اند ؟

1)شیخ شهید- شیخ مقتول                    

2)شیخ شهید- شیخ اشراق  

3)شیخ اشراق- شیخ مقتول                   

4)شیخ مقتول- شیخ شهید                                                      

- شیخ اشراق در کدامیک از کتابهایش، به شیوه خود آنها به مشائیان انتقاد کرده است؟

۱)الواح عمادی-آواز پر جبرئیل –صفیرسیمرغ    

2)حکمه الاشراق-عقل سرخ-لغت موران

3)تلویحات- مقاومات – تلویحات                        

4)مطارحات- تلویحات- مقاومات

کدام گزینه به ترتیب بیانگر «موضوع» و «روش» حکمت اشراق است ؟

1)وجود-همراهی شیوه استدلالی محض با سیر وسلوک قلبی

2)وجود-اکتفا به نیروی عقل وترتیب قیاس برهانی

3)مجردات-همراهی شیوه استدلالی محض با سیر وسلوک قلبی

 4)مجردات-اکتفا به نیروی عقل وترتیب قیاس برهانی

- درباره روش حکمت مشاء یا اشراق، کدام گزینه غلط است ؟

1)حمکت مشاء به نیروی عقل وترتیب قیاس برهانی اکتفا می کند.  

 2)حکمت مشاء از عقل نظری فراتر نمی رود

3)حکمت اشراق به برهان و استدلال بهای چندانی نمی دهد      

4)حکمت اشراق علاوه بر سیر وسلوک قلبی، به برهان هم بها می دهد

- شیخ اشراق«حکیم واقعی»را کسی می داند که:

1)به برهان و استدلال بهای چندانی ندهد.            2)صرفاً به سیروسلوک قلبی توجه کند.

3)تنها به استدلال و برهان عقلی بها دهد.            4)دانش و بینش را با هم آمیخته است

- شیخ اشراق، کدام حکیم یوننی را «امام الحکمه» وپیشوای حکمای اشراق می داند ؟  

 1)سقراط                     2)افلاطون             3)ارسطو                        4)فیثاغورث

- این عبارت تعریف چیست و از کیست ؟ «خورشید واحدی است که »خورشید واحدی است که به جهت کثرت مظاهرش، تکثیر نمی یابد»

1)وجود- سهروردی            2)حقیقت- سهروردی     3)وجود- ابن سینا        4)حقیقت – ابن سینا

- از دیدگاه شیخ الاشراق، حقیقت در دل حکیم جای دارد و هیچ سرزمین وقوم خاصی بردیگران برتری ندارد، مگر اینکه :

1)از حقیقت بهره بیشتری داشته  باشد           2)از حقیقت و حکمت بهره بیشتری داشته باشد

3)از ثروت و رفاه شهری بیشتری داشته باشد   4)از شهرت و نام آوری بهره بیشتری داشته باشد

- اساس و پایه فلسفه سهروردی را کدامیک از موارد زیر تشکیل می دهد ؟

1)حقیقت وجود و ماهیت        2)حقیقت وحدت وکثرت (جغرافیای عرفانی)     

 3)حقیقت علت ومعلول          4)حقیقت نور وظلمت (جغرافیای عرفانی)

- «مراتب نور» در فلسفه شیخ اشراق، منطبق با کدام گزینه است؟

1)مراتب نور در اصل نورانیت، از یکدیگر متفاوتند.              

2)مراتب نور در اصل نوریت، گاهی از یکدیگر متفاوتند.   

3)مراتب نور در اصل نورانیت،در اکثر موارد از یکدیگرمتفاوتند.   

4)مراتب نور در اصل نورانیت، هیچ تفاوتی با هم ندارند.

- از دیدگاه شیخ اشراق، تفاوت موجودات در چیست؟

1)اصل نورانیت                    2)در شدت و ضعف نورانیت آنها  

 3)در اصل ماهیت آنها         4)در شدت و ضعف ماهیت آنها                                                          

- شیخ اشراق قاعده امکان اشرف را در تبیین چه چیزی به کار برده است؟

1)مغایرت وجود و ماهیت   2)اصالت وجود                 3)اصالت ماهیت                4)نظام آفرینش

- شیخ اشراق، واجب الوجود را چه می نامد وهمه مراتب وجود راکه نورالانوار صادره شده اند، با استفاده از کدام کلمه توصیف می کند ؟

1)نورالانوار- وجود       2)نورالانوار- نور              3)واجب الوجود- وجود         4)واجب الوجود- نور

- در حکمت سهروردی، عنوان «نورالانوار» به کدام یک از موجودات زیر اطلاق می شود؟

1)عقل فعال         2)خداوند                  3)خورشید          4)واهب الصور

- در مورد انوار قاهره ، کدام گزینه صحیح نیست ؟

1)تجلی نور الهی هستند                               2)سراسر قلمرو هستی را پر کرده اند

 3)نسبت به یکدیگر رابطه وجود بخشی دارند     4)هم رتبه و هم درجه هستند

- در مورد ارباب انواع (انوار عرضی) کدام گزینه درست نیست ؟

1)تدبیر همه امور عالم طبیعت به عهده ایشان است  

 2)نسبت به یکدیگر رابطه وجود بخشی و علیت دارند

3)هم رتبه و هم درجه اند  

4)طبقه ای از انوار قاهره هستند

- از دیدگاه سهروردی کدامیک از موارد زیر به ترتیب زنجیره ی طولی و زنجیره ی عرضی از فرشتگان را در نظام هستی تشکیل می دهند؟

1)ارباب انواع- انوار قاهره              2)انوار قاهره- ارباب انواع 

3)ارباب انواع-انوار مدیره               4)انوار قاهره- انوار مدبره

- در فلسفه شیخ اشراق کدامیک از موارد زیر بیانگر طبقه متوسط از فرشتگان است وبه کدامیک از مراتب عوالم وجودی مربوط می شود؟

1)انوار مدبره یا اسپهبدیه-عالم مثال یا ملکوت    2)ارباب انواع-عالم جبروت

3)انوار مدبره یا اسپهبدیه-عالم جبروت               4)ارباب انواع-عالم مثال یا ملکوت

- طبقه متوسط از فرشتگان (انوار مدبره) به کدام مرتبه از عوالم وجودی تعلق دارند و حکمای بعد از سهروردی آن را چه نامیده اند ؟

1)به مرتبه ای از جهان طبیعت-عالم مثال یا ملکوت 

2)به مرتبه ای از جهان ماورای طبیعت- عالم مثال یا ملکوت                                              

3)به مرتبه ای از جهان طبیعت- عالم ناسوت              

 4)به مرتبه ای از جهان ماورای طبیعت- عالم معقول یا جبروت         

-بحث های اثبات تجرد بعد خیال، اثبات معاد جسمانی و اتحاد عالم ومعلوم در همه مراتب در گرو اثبات کدامیک از مراتب و عوامل وجودی است ؟

1)لاهوت         2)جبروت یا عقول           3)ناسوت یا جهان ماده                  4)مثال یا ملکوت

-کدامیک از حکمای اسلامی به طور گسترده به موضوعات اثبات معاد جسمانی، اتحاد عالم ومعلوم و اثبات تجرد بعد خیال در انسان پرداخته است؟

1)ابن سینا                          2)فارابی                         3)صدرالمتألهین                    4)سهروردی

-تعابیر فلاسفه مشاء واشراق به ترتیب چه نامیده می شوند؟

1)علیت، عشق فوق طبیعی                 2)عشق فوق طبیعی، علیت     

3)علیت،علیت                                    4)عشق فوق طبیعی، عشق فوق طبیعی

- منظور از عبارت «نور ظاهر بالذات ومظهر للغیر است» اینست که :

1)نور ظاهری ومجازی است                

 2)در روشنایی نور، غیر دخیل است

 3)بعضی چیزها بدون نور نیز ظاهرند   

4)حقیقت نورذاتاًآشکاراست وهمه چیزدرپرتورنورظاهر می شود

- درباره دیدگاه فلسفه اشراق نسبت به ارتباط موجودات کدام گزینه صحیح نیست ؟

1)دیدگاه فلسفه اشراق نسبت به ارتباط موجودات رابطه علیت و مباحث مربوط به آن را نفی نمی کند

۲)فلسفه اشراق از زاویه ای معنوی به موجودات وارتباط بین آنها می نگرد

۳)دیدگاه فلسفه اشراق نسبت به ارتباط موجودات رابطه علیت و مباحث مربوط به آن را نفی می کند

۴)فلسفه اشراق از زاویه ای عرفانی به موجودات و ارتباط بین آنها می نگرد                 

- در فلسفه ی اشراق، اتحاد و در هم آمیختگی دانش نظری وبرون نگر فیلسوفان وذوق عرفانی و درون نگر عارفان، چگونه میسر گردید ؟

1)به برکت عبور از مرحله علم حصولی به عرصه ی علم حضوری      

2)به برکت از مرحله عبم حضوری به عرصه ی علم حصولی

3)به برکت اثبات عالم مثال یا ملکوت                                           

 4)به برکت اثبات تجرد بعد خیال در انسان

- صورت علمیه از آن جهت که از شیء خارجی حکایت دارد منطبق با کدام گزینه است ؟

 1)تصدیق   2)علم حصولی                 3)تصور بدیهی                 4)تصدیق بدیهی

- علم به صور علمیه که بی واسطه ومستقیم است ، تعریف چیست ؟ 

1)علم حضوری             2)علم حصولی       3)تصور بدیهی       4)تصدیق بدیهی

- صورت علمیه (صورت ذهنی) از آن جهت که بی هیچ واسطه واسطه ای خود را به ما  نمایان می سزاد چه نام دارد و مثال آن کدام است ؟

1)علم حصولی- علم به گل سرخی که در خارج از ذهن است 

2)علم حضوری – علم به صورت ذهنی گل سرخ

3)علم حصولی- علم به صورت ذهنی گل سرخ                

4)علم حضوری- علم گل سرخی که در خارج از ذهن است

-آگاهي ما از اشیاء و موجودات، به کدام علم باز می گردد؟

1)تصور یا تصدیق بدیهی   2)تصور وتصدیق غیر بدیهی     3)علم حضوری       4)علم حصولی

-آنچه به طور مستقیم برای ما معلوم است چیست و به کدام علم دریافت می شود؟

1)شیء خارجی – علم حصولی                   2)شیء خارجی – علم حضوری  

 3)صورت شیء خارجی- علم حضوری          4)صورت شیء خارجی- علم حصولی

- چرا به صورت ذهنی، معلوم حقیقی یا معلوم بالذات گفته می شود ؟

1)چون شیء خارجی معلوم واقعی ماست     2)چون صورت علمیه معلوم واقعی ماست 

3)چون با واسطه است                               4)چون ازما غایب است

- در علم حصولی، «گل سرخ خارج از ذهن» و «صورت ذهنی گل سرخ» به ترتیب چه نام دارند؟

1)معلوم حقیقی – معلوم مجازی           2)معلوم بالذات – معلوم بالذات 

3)معلوم مجازی- معلوم حقیقی            4)معلوم بالعرض –معلوم بالعرض

- شعرزیر بیانگرچیست ؟

نام  فروردین نیارد گل به باغ                          شب نگردد روشن از چشم چراغ

تا قیامت زاهد آر می می کند                         تا ننوشد باده مستی کی کند

1)تفاوت معلوم مجازی یا معلوم بالعرض        2)تفاوت معلوم بالذات با معلوم بالعرض  

3)تفاوت معلوم بالذات با معلوم حقیقی          4)تفاوت معلومات تصویری یا معلومات تصدیقی

- در مورد نفس، کدام گزینه درست نیست ؟

1)نفس ما به دلیل تجرد از ماده عین حضور است

 2)هزگر از خودش پوشیده نیست

3)ما با نفس خود بدون هیچ واسطه ای در تماس هستیم 

 4)ما خودذ را از طریق صورت ذهنی درک می کنیم

-کدام گزینه به ترتیب بیانگر چگونگی علم ما  به «نفس» و «حالات» نفس است ؟ 

1)حضوری- حضوری    2)حضوری- حصولی     3)حصولی- حصولی      4)حصولی-حضوری

- چرا علم ما به احوال درونی نفس علمی حضوری  واحوال نفس ما برای معلوم بالذات است ؟

1)آگاهی ما از احوال و احساسهای درونی مانند غم وشادی یک آگاهی غیرمستقیم است 

2)آگاهی ما از احوال واحساس های درونی مانند غم وشادی به واسطه امور ذهنی است

۳)ما احوال و احساس های درونی خود مانند غم و شادی را از طریق صور ذهنی درک می کنیم

 ۴علم به احوال و احساس های درونی خود مانند غم وشادی علمی مستقیم است       

- از دیدگاه سهروردی «شناخت حقیقی چیست ؟

1)اتصال نفس با واقعیت و معلوم بالذات است               

 2)اتصال نفس با واقعیت و معلوم بالغرض است

 3)اتصال نفس با صورت ذهنی و معلوم بالذات است    

4)اتصال نفس باصورت ذهنی ومعلوم بالعرض است

- در ارتباط با اشراق نفس، کدام گزینه صحیح نیست ؟

1)علم حضوری نفس به خود همان ظهور وتابش نورانیت نفس برای خود است   

 2)هر شناخت و ادراکی در شعاع نورانیت نفس به دست می آید

3)نفس انسان عین روشنایی است وهمه چیز در پرتو نور آشکار می شود         

 4)با اشراق و روشنایی نور نفس درک مجازی برای انسان میسر می شود  

- از دیدگاه سهروردی، نقطه آغاز سفر معنوی نفس کجاست ؟  

1)مشرق اصغر              2)مشرق اکبر         3)مغرب اصغر         4)مغرب اکبر

- مقصود از «مشرق اصغر» در فلسفه سهروردی چیست ؟

1)مرتبه ی ضعیف علم حضوری نفس به خویشتن  

2)مرتبه ی شدید علم حضوری نفس به خویشتن

3)نقطه ی پایان سفر معنوی نفس                           

4)عالم عقول

- عالم عقول و قرب به نورالانوار در فلسفه ی سهروردی، منطبق با کدام گزینه است ؟

1)مغرب وسطی             2)مشرق وسطی                3)مغرب اکبر                  4)مشرق اکبر

- در فلسفه ی سهروردی ، هر مشرق نسبت به مشرق بالاتر در حکم ................. وهر مغرب نسبت به مغرب پایین تر در حکم ................. است .

1)مشرق- مشرق               2)مغرب- مغرب         3)مغرب- مشرق          4)مشرق- مغرب

- در چه صورت، نفس انسان شایستگی صعود به مشرق های عالی تر را پیدا می کند ؟

1)تزکیه وتهذیب                                     2)دل بستگی به بدن     

3)موافقت با هواهای نفسانی                4)مادی گرایی

- سهروردی عارفی را کهبه حضور ناب و عالی ترین درجه نورانیت برسد چه می نامد ؟

۱)حکیم متأله    2)حکیم متأله                3)حکیم فاضل         4)عارف فاضل

- مقصود از چاه قیروان در فلسفه ی سهروردی چیست ؟1

)تعلقات معنوی      2)تعلقات دنیوی         3)تمثیل غار ارسطو          4)تعلقات مادی و معنوی

- اثبات کدام مرتبه از مراتب وجودی در  فلسفه اشراق است که باعث نزدیک شدن مابعدالطبیعه وفلسفه استدلالی به عرفان و سیر وسلوک معنوی شد؟

1)عالم مثال یا ملکوت       2)عالم عقول یا جبروت       3)عالم ماده یا ناسوت       4)عالم لاهوت

-توجه به کدام امر در فلسفه اشراق است که باعث نزدیک شدن مابعداطبیعه و فلسفه استدلالی به عرفان وسیر وسلوک معنوی شد ؟

1)علم حصولی          2)معلوم بالعرض       3)علم حضوری               4)معلوم مجازی

-در فلسفه ی اشرق، توجه بیشتر به علم حضوری باعث شد :

1)مابعدالطبیعه و فلسفه استدلالی به عرفان و سیر وسلوک معنوی نزدیک شود    

2)مابعدالطبیعه و فلسفه استدلالی به طبیعیات نزدیک شود                                  

3)مابعدالطبیعه و فلسفه استدلالی به عرفان و سیر وسلوک معنوی دور شود    

4)مابعدالطبیعه و فلسفه استدلالی از روانشناسی دور شود

-از دیدگاه شیخ اشراق، ارباب انواع :

-کدام مورد برای اولین بار در فلسفه اشراق به اثبات رسید ؟

1)رابطه علم حضوری با علم حصولی را مانند علت و معلول دانست   

2)علم حضوری در مقابل علم حصولی را به اثبات رساند

3)عالم مثال که بخشی از عقول قاهره بوده ومدبر طبیعت است    

4)عالم ملکوت واسطه بین عالم عقول وطبیعت است

- عالم مثال یا عالم ملکوت در فلسفه سهروردی مربوط به کدام مورد است و کدام یک از مباحث فلسفی که بعدها توسط صدرالمتألین به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته در گرو اثبات همین عالم است ؟

1)انوار اسپهبدیه – معاد جسمانی         2)انوار اسپهبدیه – رابط ثابت به متغیر

3)ارباب انواع – معادجسمانی                 4)ارباب انواع-ربط حادث به قدیم

- شیخ اشراق در اثبات کدام عالم نقش اساسی داشت و مراد از آن عالم کدام است ؟

1)انوار مجرد که نماد کلی این عالم بوده و روح پس ازمرگ در آنجا مستقر می شود

2)مثال که در واقع فوق عالم ماده و انوار مجرده است ولی مخلوق بلاواسطه واجب است

3)ملکوت که همان عالم انوار است و این عالم واسطه میان طبیعت و عالم عقول است   

4)ملکوت که همان عالم مثال هست و این عالم واسطه میان طبیعت و انوار مجرد است

موفق باشید - ناصری

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 21:23  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  |